Tax AlertyTax Alert nr 47/2019

13/06/2019

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC) opisano wymagania dotyczące kwestii należytej staranności przy podatku u źródła.

Interpretacja dotyczyła spółki z siedzibą w Polsce, która zamierza zawrzeć umowę cash poolingu ze spółką z siedzibą w Irlandii. Głównym celem zawarcia umowy cash poolingu jest efektywne zarządzanie środkami finansowymi, a w rezultacie bezpieczniejsze gospodarowanie nadwyżkami finansowymi wygenerowanymi przez spółkę.

Wątpliwość po stronie spółki dotyczyła kwestii poboru tzw. podatku u źródła według stawki 10% od odsetek wypłacanych na podstawie umów cash poolingu, co będzie wynikać z właściwej umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania.

W myśl nowych przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła, od 1 stycznia 2019 r. na płatników został nałożony obowiązek dochowania należytej staranności przy poborze WHT oraz przy analizie możliwości zastosowania zwolnienia ustawowego lub obniżonej stawki WHT.

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w zakresie kwestii należytej staranności weryfikacji kontrahenta dokonuje się na podstawie następujących dokumentów: wyciągu z rejestru handlowego dotyczącego odbiorcy należności, oświadczenia, że odbiorca należności jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych należności oraz certyfikatu rezydencji podatkowej od odbiorcy należności.

Organ podatkowy zauważył jednocześnie, że nie jest władny w trybie wydawania interpretacji indywidualnej do dokonania oceny gromadzonych przez Podatnika dowodów.