Tax AlertyTax Alert nr 43/2020

18/06/2020

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej indywidualnej interpretacji z 20 maja 2020 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.125.2020.1.SG potwierdził, że można wyodrębnić z budynku poszczególne instalacje i urządzenia traktując je jako odrębne środki trwałe.

W wydanej interpretacji spółka, która zainwestowała w budowę centrum biurowo-konferencyjno-hotelowego spytała, czy instalacje składające się z urządzeń technicznych wraz z łączącymi je przewodami, okablowaniem, kanałami i innymi elementami wyposażenia czy częściami składowymi stanowią odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według właściwych stawek.

Z podanych informacji również wynikało, że instalacje i urządzenia będą używane przez nią w działalności gospodarczej dłużej niż rok, a same w sobie są kompletne i dają się wyodrębnić. Zostały zamontowane z wykorzystaniem podwieszanych sufitów i podłóg, co pozwala na ich demontaż bez uszczerbku dla budynku. Dodała, że urządzenia i instalacje, o które pyta, są wymienione jako środki trwałe w Klasyfikacji Środków Trwałych zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki i wskazał, że mogą to być odrębne środki trwałe. Przypomniał również, że istotne jest tu spełnienie warunków kompletności i zdatności do użytkowania. Dodał, że warunki te mogą spełnić nawet składniki majątku niezdolne do samodzielnej pracy.

Odniósł się też do innego problemu ‒ możliwości zaliczenia ogólnych kosztów budowy do wartości początkowej poszczególnych środków trwałych (budynku, instalacji, urządzeń). Spółka wyjaśniła bowiem, że niektóre wydatki, takie jak koszty projektu lub finansowania, dotyczą całego procesu inwestycyjnego i związane są z wieloma środkami trwałymi jednocześnie. Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że w takiej sytuacji do wartości początkowej poszczególnych środków trwałych należy zaliczyć odpowiedni procent ogólnych kosztów budowy odpowiadający wartości nakładów bezpośrednich poniesionych na wytworzenie danego środka trwałego w ogólnej kwocie nakładów bezpośrednio poniesionych na wytworzenie wszystkich środków trwałych powstałych w procesie budowy.