Tax AlertyTax Alert nr 132/2018

19/10/2018

W dniu 2 października 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.488.2018.1.RM) dotyczącą uznania przemieszczenia własnych towarów do magazynu podmiotu trzeciego we Francji, a następnie ich sprzedaży nabywcy za jednolitą transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką 0%.

Spółka zamierza zawrzeć umowę na dostawy towarów z nabywcą francuskim. Zgodnie z umową, zamówione przez nabywcę towary spółka będzie transportowała na swój koszt i ryzyko z Polski do Francji, gdzie następnie będą umieszczane w magazynie wynajmowanym przez spółkę od podmiotu trzeciego. Do chwili odbioru towarów z magazynu przez nabywcę ich właścicielem pozostanie spółka. Nabywca będzie pobierał towary w zależności od zapotrzebowania, a z chwilą ich pobrania przejdzie na niego prawo do dysponowania nimi jak właściciel. Zdaniem spółki takie dostawy będą stanowiły jednolitą transakcję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów opodatkowanej stawką 0%, dla której obowiązek podatkowy powstanie w dniu pobrania towarów z magazynu przez nabywcę.

Dyrektor KIS nie zgodził się z takim stanowiskiem spółki i stwierdził, że opisane transakcje nie będą mogły zostać objęte procedurą magazynu konsygnacyjnego, gdyż za taki nie może zostać uznany magazyn prowadzony przez podmiot trzeci (a nie przez nabywcę). W konsekwencji spółka nie będzie mogła rozpoznać jednej dostawy WDT, ale najpierw WDT z tytułu przemieszczenia towarów własnych, a następnie sprzedaż krajową opodatkowaną według zasad prawa francuskiego.

Powyższe rozstrzygnięcie Dyrektora KIS potwierdza dotychczasowe stanowisko organów w tej sprawie, ale jest sprzeczne z wydanym w dniu 21 września 2018 r. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 1500/16).