Tax AlertyTax Alert nr 170/2016

14/10/2016

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 22 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegnie możliwość kwartalnego rozliczania VAT.

Według nowelizacji ustawy, z kwartalnego rozliczenia VAT korzystać będą mogli jedynie tzw. mali podatnicy, czyli tacy, których przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 1.200.000 EURO.

Prawa do kwartalnych rozliczeń pozbawieni zostaną także mali podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych VAT przez okres 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako czynni podatnicy VAT.

Ponadto jedną z ważnych zmian będzie również obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten dotyczyć ma jednak tylko niektórych podatników, którzy są:

1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;

2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 u.p.t.u., lub nabywcą tych towarów lub usług;

3) obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dla innych podmiotów obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych ma zostać wprowadzony 1 stycznia 2018 r.