Tax AlertyTax Alert nr 106/2016

28/06/2016

W dniu 30 maja 2016 r. MF zmienił z urzędu interpretację indywidualną (DD3.8222.2.62.2016.IMD) w przedmiocie uznania wartości sfinansowanych przez pracodawcę noclegów dla oddelegowanych pracowników za przychód podlegający opodatkowaniu.

Spór dotyczył Spółki z branży budowlanej, która w celu realizacji usług budowlanych zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, a jako miejsce ich pracy wskazywała teren konkretnej budowy. Koszty noclegów pokrywała Spółka. W związku z powyższym powstała wątpliwość, czy wartość sfinansowanych noclegów stanowi dla pracowników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Spółki, finansowanie noclegów pracownikom w ramach wykonywania przez nich obowiązków służbowych nie powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy.

MF początkowo zgodził się ze stanowiskiem Spółki, jednak po 7 miesiącach zmienił z urzędu wydaną interpretację indywidualną. W interpretacji zmieniającej MF uznał, że oddelegowanie pracownika do pracy w innej miejscowości nie oznacza automatycznego przekształcenia w pracownika mobilnego. Tak więc, jeżeli pracodawca zapewnia oddelegowanemu pracownikowi bezpłatny nocleg to mamy do czynienia ze świadczeniem, którego otrzymanie nie jest wynikiem zaistnienia nietypowej sytuacji, a więc wartość tego świadczenia stanowi dla pracownika przychód z nieodpłatnego świadczenia.

MF podkreślił, iż wydana interpretacja nie dotyczy wszystkich kategorii pracowników – stanowisko organu nie dotyczy pracowników mobilnych oraz podróży służbowych.