Tax AlertyTax Alert nr 242/2015

31/12/2015

Jak informowaliśmy we wczorajszym Tax Alercie z projektu nowelizacji Ordynacji Podatkowej dot. m.in. wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wynika, iż powyższa klauzula nie znajdzie zastosowania m.in. do podatku od towarów i usług.

W dniu 30 grudnia, czyli zaledwie 1 dzień po opublikowaniu pierwotnej wersji projektu, Ministerstwo Finansów postanowiło powyższy projekt skorygować i dodać przepisy o „nadużyciu prawa” w odniesieniu do podatku VAT. Zgodnie z projektowanym nowym art. 5 ust. 4 ustawy o VAT „W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, określone w ust. 1, wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa”. Pod pojęciem nadużycia prawa będzie rozumiane natomiast „dokonanie czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści finansowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.”

Zdaniem Ministerstwa Finansów proponowana zmiana ma charakter jedynie uzupełniający, gdyż klauzula nadużycia prawa w odniesieniu do podatku VAT jest obecnie stosowana bezpośrednio przez organy podatkowe i sądy administracyjne na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Równocześnie, Ministerstwo Finansów zaproponowało skrócenie pierwotnie planowanego okresu vacatio legis z 30 do 14 dni od dnia opublikowania ustawy.