Tax AlertyTax Alert nr 148/2018

03/12/2018

W dniu 29 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok (sygn. II FSK 799/18) dotyczący obowiązku naliczania PIT od darmowych noclegów zapewnianych pracownikom przez pracodawcę w sytuacji ich delegowania do pracy za granicą.

Spółka działająca w branży budownictwa przemysłowego delegowała swoich pracowników do pracy we Francji i w Niemczech. Podstawą delegacji był aneks do umowy o pracę czasowo zmieniający miejsce jej wykonywania przez każdego z pracowników. W czasie delegacji pracownicy mieli zapewnione darmowe zakwaterowanie w prywatnych lokalach lub w hotelach pracowniczych, a jego koszty ponosił pracodawca albo kontrahent pracodawcy. Spółka zadała pytanie, czy takie noclegi stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy oraz czy powinna w związku z tym pobierać i odprowadzać zaliczki na PIT. Zdaniem spółki takie świadczenia nie są przychodem pracowników, co zostało potwierdzone w wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej interpretacji, która została następnie zmieniona na niekorzyść spółki przez Ministra Finansów. Spółka zaskarżyła tę zmianę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł o jej uchyleniu, a Minister Finansów  wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA uchylił wyrok WSA i uznał, że opisane noclegi stanowią dla pracowników przebywających w delegacji przychód ze stosunku pracy. Zdaniem NSA udostępnianie pracownikom kwater przez pracodawcę nie jest spełniane wyłącznie w jego interesie, ale zaspokaja też niezwiązane ze stosunkiem pracy socjalne potrzeby życiowe pracowników, którzy wyjechali w delegację dobrowolnie i za swoją zgodą. Pracodawca powinien wobec tego odprowadzać z tego tytułu zaliczki na PIT.