Tax AlertyTax Alert nr 95/2019

25/10/2019

NSA wydał wyrok, w którym stanął na stanowisku, że urządzeniem przemysłowym może być także urządzenie nie wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji (wyrok z 15 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 1308/17).

Wyrok dotyczył interpretacji wydanej w sprawie spółki, która planowała wynająć od niemieckiego kontrahenta maszyny budowlane, typu: koparki gąsienicowe, koparki kołowe, ładowarki kołowe, walce do robót ziemnych i drogowych, spycharki gąsienicowe, równiarki, zgarniarki, zrywarki, betoniarki, rozściełacze do mas mineralno-asfaltowych i betonu służące budowie nawierzchni bitumicznych, betonowych, itp. Wynajęte maszyny i urządzenia miały być wykorzystywane do świadczenia usług budowlanych w budownictwie drogowym. Spółka chciała potwierdzić czy taki wynajem będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT).

Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wynajem opisanych maszyn będzie stanowił wynajem urządzeń przemysłowych, w związku z czym będzie opodatkowany WHT w Polsce.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację. WSA dokonał analizy usytuowania rodzaju najmowanych ruchomości w Klasyfikacji Środków Trwałych i stwierdził, że skoro ustawa o CIT odwołuje się niekiedy do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), to fakt, że na gruncie KŚT maszyny do robót ziemnych, fundamentowych i drogowych zostały umieszczone w osobnej grupie i podgrupie niż urządzenia przemysłowe stanowi o tym, że na gruncie ustawy o CIT, wobec braku legalnej definicji urządzeń przemysłowych, należy również rozróżniać pojęcia „urządzeń przemysłowych” i „urządzeń budowlanych”.

Wyrok WSA został uchylony przez NSA, który wskazał, że zarówno wykładnia językowa jak i wykładnia celowościowa prowadzą do wniosku, że pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danego podmiotu. Nie muszą one jednak, zdaniem sądu, być wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji.

Jak widać, tematyka definiowania urządzeń przemysłowych pozostaje źródłem licznych problemów, w związku z tym każda tego typu transakcja powinna podlegać starannej analizie podatkowej.