Tax AlertyTax Alert nr 38/2016

11/03/2016

W dniu 14 grudnia 2015 r. NSA wydał uchwałę 7 sędziów (II FPS 4/15), której przedmiotem była odpowiedź na pytanie:

Czy w sytuacji zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uprzednio poniesionych wydatków (kosztów) następnie zrefundowanych ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego, w tym korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 u.p.d.o.p. podatnik po otrzymaniu dofinansowania będzie zobowiązany stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 u.p.d.o.p. do skorygowania (zmniejszenia) kosztów uzyskania przychodów na dzień, w którym tego rodzaju wydatki zostały ujęte podatkowo jako koszty uzyskania przychodów, czy też powinien je skorygować na bieżąco w momencie otrzymania dofinansowania?”.

NSA rozpatrywał skargę Spółki, która zawarła umowę o dofinansowanie (w ramach dotacji) projektu mającego na celu utworzenie nowych miejsc pracy. Spółka otrzymywała finansowanie na podstawie wniosków, w których wskazywała wydatki kwalifikowane. Spółka powzięła wątpliwości dotyczące momentu korekty kosztów podatkowych w zakresie wydatków sfinansowanych następnie dotacją. Zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zaprezentowała stanowisko, iż korekty należy dokonywać w roku otrzymania dotacji. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe, w wyniku czego sprawa trafiła do wrocławskiego WSA, który oddalił skargę Spółki.

Sprawa trafiła do NSA, który stanął na stanowisku, że w przypadku jednorazowego zaliczenia do KUP wydatków, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego podatnik zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów w miesiącu otrzymania dofinansowania. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty deklaracji wstecz, a w konsekwencji zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.