Tax AlertyTax Alert nr 190/2016

28/11/2016

24 listopada 2016 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1316/15) dot. rozumienia pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Sprawa dotyczyła Spółki, która kupiła dwa budynki wraz z wyposażeniem od innej Spółki powiązanej z nią osobowo i kapitałowo. Spółka wystąpiła o zwrot VAT, który został zakwestionowany przez organ podatkowy. Zdaniem organu w niniejszej sprawie doszło do nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, transakcja ta nie powinna być opodatkowana stawką 23% a Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku potrąconego przez sprzedawcę.

Sprawą zajął się WSA we Wrocławiu, który oddalił skargę Spółki. Zdaniem Sądu sprzedaż nieruchomości można było uznać  za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ponieważ nabywca mógł dalej kontynuować działalność prowadzoną przez sprzedawcę czyli najem pomieszczeń nieruchomości.

W ostateczności sprawa trafiła NSA, który przyznał rację Spółce. Zdaniem Sądu pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć taki zespół składników majątkowych, który jest zdolny do prowadzenia działalności w składzie, w jakim jest on zbywany na rzecz drugiego podmiot, bez konieczności uzupełniania go o dodatkowe składniki. Natomiast w omawianej sprawie Sąd zwrócił uwagę, iż sprzedaży nieruchomości nie towarzyszyło przeniesienie żadnych praw wynikających z umów najmu oraz zobowiązań na Spółkę. Tym samym, Sąd stanął na stanowisku, iż sama możliwość wykorzystania przez nabywcę nieruchomości na potrzeby najmu, nie powoduje iż nabyte przez Spółkę nieruchomości stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.