Tax AlertyTax Alert nr 115/2015

23/06/2015

Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt II FPS 3/15), zgodnie z którą nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika.

Uchwała została podjęta w związku z rozbieżnymi orzeczeniami, jakie zapadały odnośnie powyższego tematu. NSA w uchwale przyjął korzystne dla podatników stanowisko, opierające się na literalnej wykładni przepisów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT, z kosztów uzyskania przychodów wyłącza się składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepis ten nie dotyczy zatem nagród (premii), a wyłącznie składek ZUS.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie uchwały.