Tax AlertyTax Alert nr 18/2016

08/02/2016

W dniu 8 grudnia 2015 r. NSA wydał kolejne orzeczenie (II FSK 2520/13) w przedmiocie opodatkowania podatkiem u źródła wynagrodzenia kontrahenta będącego nierezydentem.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług niematerialnych świadczonych przez firmę będącą przedsiębiorcą zagranicznym. Usługi wykonywane są na terytorium państwa trzeciego, zaś kontrahent Spółki nie posiada siedziby lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. W związku z powyższym Spółka miała wątpliwość, czy w takiej sytuacji jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia, które dotyczy usług świadczonych na terytorium państwa kontrahenta.

Sprawę rozstrzygnął końcowo NSA, który uznał, iż:

Sam fakt, że płatnik wynagrodzenia za usługi jest rezydentem danego państwa, lub że takie wynagrodzenie jest ponoszone przez zakład położony w tym państwie, lub że usługi są wykorzystywane w tym państwie, nie stanowi dostatecznego motywu, aby to państwo miało prawo poddać ten dochód opodatkowaniu.

Znaczenie, zdaniem NSA, ma miejsce, gdzie usługa faktycznie została wykonana.

Jest to kolejne orzeczenie NSA prezentujące korzystne stanowisko w tym zakresie. Podmioty, które mają problem z uzyskaniem certyfikatów rezydencji od swoich kontrahentów mogą zatem rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację potwierdzającą brak obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji w przypadku usług niematerialnych bądź najmu urządzeń przemysłowych wykonywanych poza Polską.