Tax AlertyTax Alert nr 69/2018

15/06/2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa orzeczenia (sygn. C-421/17 oraz C-665/16) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji przeniesienia własności nieruchomości. Obie sprawy zostały skierowane do Trybunału przez Naczelny Sąd Administracyjny, a ich stronami były podmioty prawa polskiego.

Sprawa C-421/17 dotyczyła Spółki Akcyjnej, która w ramach reorganizacji własnego kapitału zakładowego planowała umorzenie części akcji tego kapitału, posiadanych przez inną spółkę z o.o. Wynagrodzeniem za umorzenie miało być zbycie na rzecz spółki z o.o. własności nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i ruchomym wyposażeniem. W wydanej interpretacji Minister Finansów stwierdził, że opisana transakcja przekazania nieruchomości jest odpłatną dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT i dlatego jest opodatkowana podatkiem VAT. Stanowiska tego nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, a NSA skierował sprawę do TSUE.

Zdaniem Trybunału, zbycie nieruchomości Spółki Akcyjnej, w ramach wynagrodzenia za umorzenie akcji jednego z akcjonariuszy tej Spółki, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT, o ile nieruchomość ta jest związana z działalnością gospodarczą Spółki Akcyjnej.

Wyrok w sprawie C-665/16 dotyczył sporu pomiędzy Ministrem Finansów a Gminą Wrocław o opodatkowanie podatkiem VAT przeniesienia z mocy prawa (decyzja wojewody) własności nieruchomości Gminy na rzecz Skarbu państwa w zamian za odszkodowanie w sytuacji, gdy nieruchomościami tymi dalej będzie administrował prezydent Gminy jako reprezentant Skarbu państwa (organ wywłaszczający), będący jednocześnie organem wykonawczym Gminy (podmiot wywłaszczany). TSUE uznał, że taka transakcja stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.