Tax AlertyTax alert nr 138/2018

08/11/2018

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, w którym przewidziano m.in. wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT.

Zgodnie z projektowanymi przepisami Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził elektroniczny wykaz podatników VAT czynnych zawierający takie dane podatników, jak: numery identyfikacyjne dla celów VAT, imiona i nazwiska lub nazwy podatników, adresy miejsca prowadzenia działalności, adresy siedziby podatników niebędących osobami fizycznymi, numery rachunków rozliczeniowych podatników, a także datę rejestracji jako czynnego podatnika VAT oraz datę i podstawę prawną wykreślenia lub przywrócenia podmiotu jako podatnika VAT. Wykaz ten będzie dostępny publicznie.

Co istotne, projekt wprowadza sankcję w podatkach dochodowych za płatności w kwocie przekraczającej sumę 15.000 zł z tytułu transakcji zawartej z czynnym podatnikiem VAT, jeśli zostały one dokonane na inny rachunek VAT niż wskazany w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS. Takie wydatki nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność została dokonana na rachunek niezarejestrowany w wykazie w dniu dokonania przelewu. Ponadto, w takim przypadku podatnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za zaległości w podatku VAT sprzedawcy.

Wejście w życie ustawy przewidziano po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Projekt nie trafił jeszcze do Sejmu.