Tax AlertyTax Alert Nr 42/2019

04/06/2019

31 maja 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący wyroku TSUE C-224/18 Budimex S.A. z 2 maja 2019 r.

Wyrok TSUE dotyczył tego czy moment wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru.

Zgodnie z interpretacją ogólną wydana przez MF 1 kwietnia 2016 r. momentem wykonania usługi jest jej faktycznie wykonanie tj. zgłoszenie przez inwestora robót do odbioru.

TSUE w swoim orzeczeniu wskazał natomiast, że usługa może być uznana za wykonaną w dniu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli obowiązek sporządzenia protokołu wynika z umowy, obowiązek ten odzwierciedla rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie, w której usługa jest wykonywana i formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.

W odpowiedzi na powyższy wyrok MF poinformował, że swoje stanowisko w tej kwestii przedstawi dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. Niemniej nadal uważa, że o rozliczeniu VAT od usług budowlanych powinien decydować moment zgłoszenia prac do odbioru. Zdaniem MF ww. interpretacja ogólna z dnia 1 kwietnia 2016 r. nie stoi na przeszkodzie w realizacji wytycznych wynikających z wyroku TSUE w sprawie C-224/18, gdyż w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Tym samym nie jest spełniona przesłanka o której mowa wyroku, iż podpisanie protokołu odbioru jest niezbędne do ustalenia wysokości wynagrodzenia. Zdaniem MF późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.