Tax AlertyTax Alert nr 41/2020

01/06/2020

Aktualnie w Sejmie prowadzone są prace nad czwartą odsłoną przepisów nowelizujących ustawę antykryzysową (tzw. Tarcza 4.0). Projekt ustawy zakłada szereg zmian m.in. w zakresie prawa podatkowego:

Kary umowne i odszkodowania w kosztach podatkowych

Nowa odsłona projektowanych przepisów przewiduje możliwość uwzględnienia kar umownych i odszkodowań zapłaconych z tytułu wad towarów lub wykonanych robót i usług lub zwłoki w usunięciu tychże wad, jeżeli podstawa zapłaty kary powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19.

Wydłużenie terminów związanych z raportowaniem MDR

Po raz kolejny został przesunięty termin na zgłaszanie schematów podatkowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Termin ten już raz został odroczony, zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej 1.0. Zawieszenie miało obowiązywać od 31 marca do dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.

Procedowana ustawa przedłuża ten termin, ale tylko dla schematów krajowych, do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19. Natomiast dla schematów transgranicznych utrzymana została data graniczna, jaką jest 30 czerwca 2020 r.

Ulga na złe długi w CIT

Przedsiębiorcy będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania, począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Tarcza 4.0 wprowadza bowiem możliwość stosowania ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych już w okresie 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty. Obecnie obowiązujące przepisy zakładają termin 90 dni po upływu terminu płatności.

Rozwiązanie to dotyczy wierzycieli, jednak nie jest skierowane dla wszystkich, a tylko tych, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Terminy w cenach transferowych

Zgodnie projektem, terminy na złożenie formularza TPR i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych zostanie przedłużony:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przedłużono również termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Przedłużenie ważności i dopuszczenie stosowania kopii certyfikatów rezydencji

Certyfikaty rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres dwunastu miesięcy od daty ich wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą być uwzględnione przez polskiego płatnika przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Możliwe będzie potwierdzenie miejsca rezydencji podatnika dla celów podatkowych kopią certyfikatu rezydencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, Warunkiem jest jednak, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Ponadto, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. W tym przypadku, konieczne jest jednak posiadanie oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Projekt nowelizacji daje możliwość otrzymania wsparcia z FGŚP także przez tych przedsiębiorców, którzy pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 – nie zdecydowali się na objęcie pracowników przestojem albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Przestój lub obniżenie wymiary czasu pracy (a w konsekwencji – pogorszenie sytuacji pracowników) jest obecnie niezbędną przesłanką otrzymania dofinansowania, tak projekt zakłada, że dofinansowanie to będzie przysługiwało nawet jeśli pracodawca nie wdroży tych rozwiązań.

Dofinansowanie cały czas będzie jednak limitowane do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawodawca planuje wejście w życie projektowanych regulacji „co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

Przebieg prac na projektowaną ustawą, w tym możliwość pobrania projektu tarczy 4.0 jest możliwa pod tym adresem.