Tax AlertyTax Alert nr 28/2018

26/03/2018

Dnia 21 marca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-533/16 Volkswagen AG w sprawie odnośnie momentu rozpoczęcia biegu terminu na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT.

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki nabywającej towary od słowackich kontrahentów, którzy początkowo wystawiali faktury bez naliczonego słowackiego podatku VAT z powodu nieprawidłowego rozpoznania charakteru transakcji. Następnie, kiedy uznali niezgodność takiego postępowania z prawem Słowacji, wystawili na rzecz spółki faktury wykazując VAT należny. Słowackie organy oraz sąd I instancji odmówiły spółce zwrotu części podatku z uwagi na upływ 5-letniego terminu, którego bieg rozpoczął się, na podstawie przepisów krajowych, w dniu dostawy towarów. Sprawa trafiła do sądu II instancji, który zwrócił się do TSUE z pytaniem o zgodność powyższych przepisów z prawem unijnym.

Trybunał orzekł, iż niezgodne z prawem unijnym pozostają przepisy państwa członkowskiego określające moment powstania prawa do zwrotu podatku VAT na dzień dokonania dostawy, jeśli dostawca wykazał na fakturze podatek i dokonał jego zapłaty wiele lat po rozpatrywanej dostawie towarów. TSUE zaznaczył, że zwrot podatku może zaistnieć, o ile nie doszło do braku staranności ze strony nabywcy towarów jak również jeśli strony nie miały na celu dokonanie oszustwa podatkowego.