Tax AlertyTax Alert nr 24/2019

11/03/2019

Dnia 6 marca 2019 roku została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.548.2018.2.MF) dotycząca zakresu ograniczenia zawartego w  art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do usług nabywanych od podmiotu powiązanego.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do międzynarodowej grupy kapitałowej, zajmującej się rozwojem i produkcją elementów elektromechanicznych i elektronicznych. Spółka, na potrzeby prowadzonej działalności, nabywa szereg usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Są to m.in. usługi doprowadzania do zawierania umów sprzedaży, utrzymania kontaktu z klientami, raportowania informacji o warunkach panujących na rynku. Wnioskodawca wskazał, że  nabywane usługi mieszczą się w katalogu PKWiU – usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem nieruchomości i ubezpieczeń. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem, czy koszty ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego, z tytułu nabycia w/w usług podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Zdaniem Spółki nabywane usługi nie mieszczą się w katalogu usług podlegających limitowaniu.

Stanowisko Spółki Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe. W ocenie Organu, nabywane przez Wnioskodawcę usługi należy zakwalifikować do usług podlegających ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1. Zdaniem Dyrektora KIS są to usługi o podobnym charakterze do usług doradczych, reklamowych, badania rynku.