Tax AlertyTax Alert nr 160/2015

26/08/2015

W dniu 5 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (sygn. akt III SA/Gl 894/14) w zakresie omyłkowo dokonanej wpłaty na konto.

Sprawa dotyczyła spółki, która w związku z zawartym kontraktem miała otrzymać na rachunek walutowy przedpłatę całości ceny wyrażonej w euro. Kontrahent omyłkowo przelał ustaloną kwotę na rachunek prowadzony w złotówkach. Obie strony niezwłocznie złożyły w banku reklamacje, z wnioskiem o prawidłowe przekazanie kwoty w euro na rachunek bankowy spółki lub o zwrot na rachunek kontrahenta. Ponieważ bank nie zajął stanowiska niezwłocznie, kontrahent dokonał kolejnego przelewu tym razem na właściwy rachunek.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie czy jest zobowiązana do wystawienia zaliczkowej faktury VAT na omyłkowo dokonany przelew. Spółka stanęła na stanowisku, iż powyższy przelew nie rodzi to po stronie spółki obowiązku wystawiania zaliczkowej faktury VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki na nieprawidłowe, stwierdzając że obie strony wiązały powyższy przelew z konkretną dostawą w związku z czym trzeba uznać go za zaliczkę.

Spółka wystąpiła ze skargą do WSA w Gliwicach, który po rozpoznaniu sprawy uznał jej stanowisko za prawidłowe i uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd stwierdził, że skoro obie strony uważają zaistniałą sytuację za pomyłkę, a kontrahent dokonał osobnego przelewu w celu uregulowania zobowiązań wynikających z dostawy, to nie ma możliwości uznania omyłkowo otrzymanej kwoty za zaliczkę na poczet tejże dostawy. Tym samym, omyłkowe otrzymanie wpłaty nie rodzi po stronie Spółki obowiązku podatkowego i Spółka nie jest zobowiązana do wystawiania zaliczkowej faktur VAT.