Tax AlertyTax Alert nr 95/2015

21/05/2015

W dniu 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok (sygn. akt. I SA/Gd 364/15) dotyczący opodatkowania wniesionych aportem działek.

Sprawa dotyczyła spółki A, która jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce B. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka B planuje przeprowadzenie projektu inwestycyjnego polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z 12 turbin wiatrowych. Spółka A wniosła do spółki B wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości, których część zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie pozostawała w użytkowaniu rolniczym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyodrębnia konkretnych obszarów czy działek w ramach nieruchomości, które zostaną przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowych. Jedynym wskazaniem w tym zakresie jest ograniczenie ilości elektrowni wiatrowych do 12 oraz ograniczenie powierzchni zabudowy pod pojedynczą elektrownię wiatrową do maksymalnie 3.500 m², bez określenia lokalizacji zabudowy.

W związku z powyższym, wnioskodawca zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku VAT w zakresie sposobu opodatkowania dostawy działek gruntu pod budowę elektrowni wiatrowej.

Spółka uzyskała interpretację, w której zakwestionowano możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla części transakcji wniesienia aportu z uwagi na brak jednoznacznego wskazania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia Działek. W rezultacie, zdaniem Ministra Finansów, całość transakcji jest opodatkowana VAT. Spółka wniosła do WSA w Gdańsku skargę na powyższą interpretację.

WSA stwierdził w omawianym wyroku, że wnoszone aportem grunty mają podwójne przeznaczenie. Rezultatem tego powinno być przyjęcie, że wniesienie aportem gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie w części, w jakiej przeznaczone są one pod zabudowę w postaci turbin wiatrowych. W pozostałej części, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego musi pozostać w użytkowaniu rolniczym, aport korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.