Tax AlertyTax Alert nr 15/2020

05/03/2020

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 8 marca 2013. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie zmiany niezwiązane bezpośrednio z podatkami, ale mogące mieć wpływ na Państwa relacje biznesowe:

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą:

  • Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
  • Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą ma obowiązek złożyć drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie powinno zostać złożone w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia. Nie ma oficjalnego wzoru takiego oświadczenia.

Powyższe regulacje dotyczą zarówno podmiotów polskich jak i podmiotów z innych krajów EU oraz krajów EFTA.

Zalecamy weryfikację, czy Państwa firma jest dużym przedsiębiorcą i czy w związku z tym ciążą na niej obowiązki opisane powyżej.