Tax AlertyTax Alert nr 110/2019

11/12/2019

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Białej liście podatników VAT.

Wzór ZAW-NR (stanowiący załącznik do rozporządzenia) ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Zawiadomienie należy złożyć w terminie  3 dni od dnia zlecenia przelewu na rachunek nieujęty w Białej liście do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Złożenie przedmiotowego zawiadomienia pozwoli uniknąć:

  • odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy w części VAT proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz nabywcy składającego zawiadomienie;
  • sankcji w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.