Tax AlertyTax Alert nr 22/2017

01/03/2017

W dniu dzisiejszym weszły w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej, które diametralnie zmieniają strukturę polskiej administracji podatkowej. Nowe przepisy wprowadzają również szereg zmian dla podatników.

Do najważniejszych zmian należy zniesienie dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, izby skarbowej i izby celnej oraz naczelników urzędu celnego, wraz z obsługującymi ich urzędami. Zostaną oni zastąpieni przez nową strukturę z nowymi uprawnieniami. Zasadniczą część kompetencji dyrektorów izby skarbowej oraz izby celnej przejmuje dyrektor izby administracji skarbowej. Urzędy kontroli skarbowej zostają zastąpione przez urzędy celno – skarbowe. Znaczną część spraw, którymi dotąd zajmowały się urzędy celne, przejmują urzędy skarbowe.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza również nowe, bardziej rygorystyczne procedury kontrolne, takie jak kontrola celno – skarbowa. Zastępuje ona postępowanie kontrolne, prowadzone na mocy uchylonej ustawy o kontroli skarbowej.

Jako podstawowy organ w zakresie poboru podatków nadal funkcjonują naczelnicy urzędów skarbowych. Nowością jest m.in. powierzenie im kompetencji w zakresie poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, czym zajmowały się dotąd urzędy celne. Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych sprawują dyrektorzy izb administracji skarbowej. Urzędy skarbowe nadal będą zajmować się prowadzeniem kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zmienia się procedura uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Organem właściwym do ich wydania, w miejsce ministra finansów oraz działającego w jego imieniu dyrektora izby skarbowej, jest dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej należy wysyłać pod jeden adres, bez względu na adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.