Tax AlertyTax Alert nr 101/2017

08/12/2017

Przypominamy, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą górna granica składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która obecnie wynosi trzydziestokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, zostanie zniesiona.

Zgodnie z założeniami nowelizacji, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, co w praktyce znacznie zwiększy koszty ponoszone przez pracodawców.

W związku z apelami m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych, które argumentowały, że nowelizacja mocno zaskakuje przedsiębiorców, senat przyjął poprawkę przedłużającą vacatio legis nowelizacji. Zgodnie z przyjętą poprawką, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

O głównych założeniach projektu ustawy nowelizującej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pisaliśmy w Tax Alert nr 96/2017.