Tax AlertyTax Alert nr 88/2019

09/10/2019

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 23 lipca 2019 r., sygn. I SA/Gd 582/19, oddalił skargę spółki, na interpretację indywidualną, w której Dyrektor KIS odmówił jej prawa do korekty VAT, w przypadku śmierci lub likwidacji kontrahenta, czy też braku płatności z jego strony.

Przypomnijmy, że ustawa o VAT dla obniżenia podstawy opodatkowania, wymaga co do zasady posiadania przez podatnika, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Tego warunku nie stosuje się m.in. wtedy gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W złożonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, spółka wskazała, że nie jest w stanie otrzymać potwierdzenia odbioru faktury korygującej na skutek np. śmierci kontrahenta bądź jego likwidacji, czy też z innych powodów niezależnych od spółki – np. braku odzewu ze strony kontrahenta. W tych przypadkach wnioskodawca podejmuje próby dostarczenia faktur korygujących listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo kurierem. Spółka nie dysponuje jednak informacją wprost od kontrahenta, że zapoznał się z wystawioną fakturą korygującą. Jest ona  jednak w stanie wykazać, że transakcja z kontrahentem została zrealizowana na warunkach wskazanych w wystawionej fakturze korygującej – w szczególności na podstawie danych z systemu księgowo-finansowego. W ocenie spółki, w opisanym stanie faktycznym przysługuje jej prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT, pomimo iż z powodów losowych nie jest w stanie uzyskać potwierdzenia odbioru faktury korygującej od kontrahenta.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że jego zdaniem w przedstawionej sytuacji nie można dokonać obniżenia kwoty z faktury pierwotnej. Co prawda podjęto udokumentowaną próbę doręczenia faktury korygującej, ale nie można uznać, że kontrahent wiedział, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

WSA w Gdańsku oddalił skargę spółki, przyznając rację organowi podatkowemu. Sąd odmówił skarżącej prawa do korekty faktury, uznając, że podjęła ona co prawda udokumentowaną próbę dostarczenia faktury korygującej do kontrahenta, ale nie jest w posiadaniu dokumentacji pochodzącej od tego kontrahenta, z której wynika, że wie on na jakich warunkach została zrealizowana transakcja.

Wyrok budzi uzasadnione wątpliwości z perspektywy zasady neutralności VAT. Można więc spodziewać się skargi kasacyjnej do NSA, tym bardziej iż literalna treść przepisu ustawy o VAT nie wskazuje, że dokumentacja o której mowa musi koniecznie pochodzić od kontrahenta.