Tax AlertyTax Alert nr 16/2018

08/03/2018

Wydane ostatnio interpretacje indywidualne (np. z dnia 23 lutego 2019 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.366.2017.2.MK) zaostrzają stanowisko organów w sprawie możliwości korzystania z uprzywilejowanego sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów uzyskanych z tytułu pracy twórczej, jeżeli są one obliczane na podstawie czasu poświęconego na jej wykonywanie.

Zdaniem organów, tylko jednoznaczne i sprecyzowane określenie kwoty honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwoli na zastosowanie stawki 50% kosztów uzyskania przychodu. Samo wykonywanie pracy twórczej nie może być uznawane za tożsame z powstaniem utworu. Nie wystarczy też szczegółowe ewidencjonowanie czasu i efektów pracy twórców, nawet jeśli zakłada ono podział czasu przeznaczonego na tworzenie dzieł i na pozostałe obowiązki pracownicze.

Fiskus zgadza się natomiast na przyznanie preferencji w przypadku wyodrębnienia w umowach o pracę określonych stawek wynagrodzenia za przeniesienie praw do utworu i na podstawie udokumentowania ich powstania w ewidencji stworzonych prac twórczych (interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2018 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.326.2017.1.MK).