Tax AlertyTax Alert nr 15/2018

07/03/2018

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2018 r. (sygn. III SA/Wa 475/17) oddalił skargę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 września 2016 r. (sygn. IPPP1/4512-600/16-2/AS), w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę skonta z tytułu wcześniejszej zapłaty oraz wystawienia faktury korygującej.

Spółka oferowała kontrahentom możliwość uzyskania skonta w wysokości 2% za wcześniejsze uregulowanie należności za towar. Po spełnieniu tego warunku Spółka obniżała cenę poprzez wystawienie zmniejszającej faktury korygującej. Ponieważ wielu kontrahentów korzystało ze skonta, Spółka w celu usprawnienia procesu fakturowania chciała już przy sprzedaży wystawiać faktury uwzgledniające skonto, a dopiero w sytuacji braku wcześniejszej zapłaty przez kupującego wystawiać korektę zwiększającą do wystawionej faktury sprzedaży.

Z takim podejściem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [WSA]. WSA przychylił się do stanowiska organu, zgodnie z którym przepisy ustawy o VAT nie dopuszczają możliwości uwzględniania skonta przed ziszczeniem się warunków umożliwiających przyznanie skonta. O zastosowaniu skonta nie decyduje zobowiązanie się nabywcy do wcześniejszego uregulowania należności, ale fakt dokonania przez niego wpłaty w umówionym terminie.

Wyrok nie jest prawomocny.