Tax AlertyKIS: wydatki na podróż służbową pracujących zdalnie bez PIT

01/02/2024

W interpretacji z dnia 22 grudnia 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.908.2023.1.JK3) Dyrektor KIS stwierdził, że zwrot wydatków związanych z podróżą służbową dla pracowników pracujących zdalnie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Stan faktyczny dotyczył spółki prowadzącej działalność w branży IT. Zatrudnieni przez spółkę pracownicy świadczą pracę w systemie hybrydowym. Co do zasady, spółka zleca wykonywanie pracownikom zadań służbowych, a miejscem ich realizacji jest województwo, w którym pracownik ma swoje miejsce zamieszkania. Czasami pracownicy są zobowiązani do świadczenia pracy w siedzibie spółki. W takim przypadku, pracodawca pokrywa koszty podróży oraz zakwaterowania w wysokości udokumentowanej biletami i fakturami.

Dyrektor KIS uznał, że zarówno zwrot kosztów podróży jak i zakwaterowania, nie będzie uważany za przychód pracownika, pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek.

Przede wszystkim, zwrot kosztów powinien nastąpić jedynie za odbycie podróży służbowej, w rozumieniu art. 77 5 § 1 kodeksu pracy. Oznacza to, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Uzyskany z tego tytułu przychód podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PIT. Należy podkreślić, że zwolnienie to objęte jest limitami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2023 poz. 2190 t.j.).

Natomiast, zwrot kosztów noclegu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w przypadku podróży odbywanej na terenie kraju, przysługuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej powyższy limit (§ 8 ust. 1 – 2 ww. rozporządzenia).

Tym samym, ze zwolnienia z podatku PIT będzie korzystać zwrot kosztów noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W uzasadnionych przypadkach limit ten może podlegać podwyższeniu.

Z pełną treścią interpretacji można zapoznać się pod tym linkiem.

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego profilu na LinkedIn: (https://www.linkedin.com/company/ita-doradztwo-podatkowe-sp-z-o-o), gdzie codziennie omawiamy najnowsze orzecznictwo w sprawach podatkowych oraz publikujemy najważniejsze informacje dotyczące zmian legislacyjnych, jak również istotne komunikaty Ministerstwa Finansów.

W alercie przedstawiliśmy kwestie, które w naszej ocenie mogą mieć dla Państwa znaczenie. Informacje zawarte w alercie mają charakter generalny i nie stanowią porady prawnej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi doradcami podatkowymi, tel. +48 22 250 31 00.