Tax AlertyTax Alert nr 87/2015

11/05/2015

W dniu 20 kwietnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPBI/1/4511-61/15/BK) w zakresie skutków odstąpienia od umowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W kwietniu 2008 r. podatnik podpisał w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej składnik majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sprzedaż nieruchomości była zwolniona z podatku VAT. Cena sprzedaży miała być uiszczona do maja 2009 r. W związku z zawarciem umowy, podatnik wykazał przychód, który wpłynął na wysokość zaliczki na podatek dochodowy. W grudniu 2012 r. pomiędzy stronami ww. umowy sprzedaży doszło do podpisania kolejnej umowy w formie aktu notarialnego o odstąpieniu od umowy sprzedaży i przeniesieniu własności nieruchomości. Odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło na skutek braku zapłaty za ww. udział w nieruchomości.

W związku z powyższym podatnikowi nasunęły się wątpliwości odnośnie konieczności korekty przychodu w związku z odstąpieniem przez nabywcę od umowy sprzedaży. Jego zdaniem korekta przychodów i kosztów ich uzyskania będąca skutkiem odstąpienia od ww. umowy sprzedaży udziału w nieruchomości winna nastąpić w okresie rozrachunkowym, w którym odstąpiono od umowy, czyli w rozliczeniu za 2012 r. Sprzedaż udziału w nieruchomości, a następnie odstąpienie od umowy sprzedaży są dwoma odrębnymi od siebie zdarzeniami prawnymi i faktycznymi, dlatego też ich skutki podatkowe należy również rozpatrywać odrębnie. Skoro miały miejsce w różnych latach podatkowych, każdą z czynności należy uwzględnić w odpowiednim roku podatkowym.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Uznał, że korekta przychodu powinna zostać odniesiona wstecz do okresu, w którym wykazano przychód w nieprawidłowej wysokości. MF zwrócił jednakże uwagę na jedną istotną kwestię. Otóż skutki korekty przychodów i kosztów podatkowych uzależnione są od terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jeżeli w niniejszej sprawie nie wystąpiły przesłanki powodujące przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, to z dniem 31 grudnia 2014 r. nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego za 2008 r. Oznacza to tym samym, że ewentualna korekta zeznania podatkowego za rok 2008 nie będzie rodzić skutków prawnych.