Tax AlertyTax Alert nr 24/2018

20/03/2018

Z dniem 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednym z obowiązków, który wprowadziła nowelizacja jest m.in. obowiązek złożenia przez podmioty wpisane do KRS oświadczenia o aktualnych adresach do doręczeń osób reprezentujących te podmioty oraz ich likwidatorów i prokurentów.

W przypadku spółek kapitałowych należy dodatkowo przedłożyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

Jeżeli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe dokumenty należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Konieczność składania ww. dokumentów nie dotyczy sytuacji, kiedy informacja o aktualnych adresach do doręczeń ww. osób znajduje się już w aktach rejestrowych.