Tax AlertyTax Alert nr 102/2015

01/06/2015

Pismem z dniu 12 listopada 2014 r. sygn. PT8/033/135/839/SBA/14/RD103201 Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2009 r. sygn. IPPP2/443-1759/08-2/PW dotyczącą korekty podatku naliczonego odnoszącego się do obcego środka trwałego.

Sprawa dotyczyła świadczące usługi medyczne, co do zasady, podlegające zwolnieniu z opodatkowania VAT. Obliczona przez spółkę wartość współczynnika struktury sprzedaży na podstawie obrotu za rok 2007 była mniejsza, niż 2%. W związku z powyższym, w trakcie 2008 r. Spółka w całości nie odliczał VAT naliczonego przy zakupach towarów i usług, z wyjątkiem podatku naliczonego przy zakupach bezpośrednio alokowanych wyłączenie do sprzedaży opodatkowanej. W trakcie 2008 r. Wnioskodawca przejął dwie spółki zależne.

Działalność spółek przejmowanych prowadzona przed połączeniem zasadniczo podlegała opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, w trakcie 2008 r. spółki przejmowane, co do zasady, w całości odliczały VAT naliczony przy zakupie towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością. W szczególności Spółki przejmowane odliczały VAT naliczony przy zakupach, które zostały zaklasyfikowane jako tzw. inwestycje w obcych środkach trwałych. W przypadku Spółek przejmowanych wskazane inwestycje były dokonywane zasadniczo w budynkach lub lokalach stanowiących własność podmiotów trzecich. Po wskazanym przejęciu, Wnioskodawca w dalszym ciągu prowadzi zasadniczo działalność zwolnioną z VAT wykorzystując m.in. aktywa przejęte w wyniku wskazanego połączenia.

Wnioskodawca przyjął, że dla inwestycji w obcych środkach trwałych okres tzw. wieloletniej korekty podatku naliczonego wynosi 10 lat.

Minister Finansów w zmienionej interpretacji stwierdził, iż pogląd spółki w tej kwestii jest nieprawidłowy. Inwestycja w obcym środku trwałym polegająca na jego ulepszeniu stanowi odrębny środek trwały; korekta podatku naliczonego odnoszącego się do takiego środka trwałego powinna być zaś dokonywana okresie wynoszącym 5 lat. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty dokonuje się jednorazowo po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.