Tax AlertyTax Alert nr 142/2016

23/08/2016

W dniu 2 lutego 2016 r. DIS w Katowicach wydał interpretację indywidualną (IBPB-1-1/4510-215/15/NL) w sprawie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z pełnieniem funkcji czlonków zarządu Spółki bez wynagrodzenia.

Sprawa dotyczyła Spółki, w której członkowie zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania i nie otrzymują za to wynagrodzenia. Jedynym udziałowcem Spółki jest inna spółka posiadająca 100% w jej kapitale zakładowym (spółka matka), w której to z kolei jedynym udziałowcem jest inna spółka (spółka babcia). Członkowie zarządu, którzy w Spółce pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, są jednocześnie członkami zarządu spółki babci i otrzymują od niej wynagrodzenie z tego tytułu.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym zapytała, czy w zwiazku z pełnieniem funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia Spółka powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Spółka stanęła na stanowisku, iż nie otrzymuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem Spółki nie można stwierdzić, że Spółka otrzymuje przysporzenie wraz z pełnieniem funkcji członka zarządu przez osobę wyznaczoną i działającą z ramienia spółki babci. Spółka podkreśliła, że spółka babcia jest odpowiedzialna za zadania zarządcze i Spółka nie może tego typu zadań wykonywać samodzielnie. Spółka wskazała również, że celem spółki babci jest uzyskiwanie przez spółkę matkę, a tym samym także przez Spółkę, większych zysków, co z kolei wpływa na wysokość dywidendy, przysługującej spółce babci. Ekwiwalentem za sprawowanie funkcji zarządczych w Spółce jest zatem dla spółki babci dywidenda, wypłacana jej przez spółkę matkę. W związku z powyższym Spółka uznała, że pełnienie przez członka zarządu swoich funkcji należy uznać za przejaw aktywności spółki babci, co nie może być uznane za świadczenie nieodpłatne i w konsekwencji nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PDOP.

MF uznał stanowisko Spółki za prawidłowe w pełnym zakresie.