Tax AlertyTax Alert nr 3/2018

25/01/2018

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi roczny limit ulepszenia środków trwałych został podwyższony do kwoty 10000 zł. Oznacza to, że dopiero ulepszenia (czyli wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego) przekraczające tę kwotę powiększają wartość początkową danego środka trwałego. Tym niemniej, podwyższony limit nie ma jednak zastosowania do wszystkich środków trwałych.

W odpowiedzi na zapytanie jednej z redakcji prasowych, Minister Finansów wyjaśnił, że podwyższony limit wydatków na środki trwałe znajduje zastosowanie tylko do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Jak czytamy w wyjaśnieniach Ministra Finansów: „W przypadku zatem ulepszenia po 31 grudnia 2017 r. środka trwałego wprowadzonego do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r. zastosowanie znajdzie dotychczasowy limit, to jest 3500 zł. Nowy, wyższy limit 10 tys. zł obejmie zaś ulepszenia środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2017 r.”

Oznacza to, że podatnicy powinni odmiennie traktować wydatki poniesione na ulepszenie środków trwałych w zależności od tego, kiedy dany składnik majątku został przyjęty do używania.