Tax AlertyTax Alert nr 26/2016

18/02/2016

W dniu 12 stycznia 2016 r. MF wydał interpretację indywidualną (ITPB4/4511-503/15/MS) dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z wykonywania umowy o zarządzanie spółką.

Sprawa dotyczyła podatnika, który pełnił funkcję dyrektora spółki, w oparciu o zawartą ze spółką umowę o zarządzanie. Podatnik występował w umowie jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (a nie jako osoba fizyczna) oraz wystawiał od tego czasu na rzecz spółki faktury VAT. Spółka wypłacała mu wynagrodzenie zgodnie z fakturami, jako wynagrodzenie osiągane z działalności gospodarczej, tj. bez potrącania PIT i składek. We wniosku o interpretację zapytał, czy wynagrodzenie otrzymywane na podstawie umowy o zarządzanie było osiągnięte przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

MF w wydanej interpretacji uznał, że przychody z tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli są zawierane w ramach prowadzenia przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Wystawianie faktur VAT przez wnioskodawcę nie stanowi przeszkody do zakwalifikowania osiąganych przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.