Tax AlertyTax Alert nr 55/2020

03/09/2020

W dniu 22 sierpnia 2020 r. Minister Finansów (MF) odpowiedział na interpelację poselską o nr 9368 w sprawie braku konieczności dokumentowania wypłaty dywidendy podmiotowi powiązanemu. MF w udzielonej odpowiedzi wskazał, że dywidenda nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.

Istota zgłaszanej przez posła Michała Jarosa interpelacji poselskiej sprowadza się do ustalenia, czy wypłata dywidendy stanowi transakcję kontrolowaną, o której mowa w art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy PIT) oraz art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy CIT), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

W związku z tym, zostały zadane dwa następujące pytania:

  1. Czy wypłata dywidendy przez spółkę kapitałową na rzecz podmiotu powiązanego, której wartość przekracza próg dokumentacyjny podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
  2. W przypadku jeśli odpowiedź na pytanie pierwsze będzie twierdząca, to czy próg dokumentacyjny dla takiej transakcji wynosi 10 000 000 zł, tj. próg obowiązujący w przypadku transakcji finansowej?

Charakter gospodarczy (działania) należy, według MF, co do zasady utożsamiać z działaniem w celu zarobkowym. Działalność gospodarczą od działania gospodarczego (działania o charakterze gospodarczym) odróżnia stopień jej zorganizowania lub wykonywania „w sposób ciągły”. Inaczej ujmując, na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym (w celu zarobkowym).

Wypłata dywidendy wiąże się z funkcjonowaniem spółek kapitałowych – udziałowcy czy akcjonariusze uczestniczą w osiągniętym zysku poprzez dywidendę. Decyzja o wypłacie dywidendy jest czynnością dokonywaną samodzielnie przez spółkę na podstawie odpowiednich regulacji kodeksu spółek handlowych (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Wobec tego, zdaniem MF, samej wypłaty dywidendy nie można jednak postrzegać bezpośrednio jako działania gospodarczego w sensie, w którym mowa powyżej. Dywidenda stanowi wynagrodzenie za powierzony kapitał, ale wypracowany zysk, jak i jego podział, oraz wypłata są konsekwencją działalności gospodarczej– np. produkcyjnej, usługowej, handlowej, nie zaś takim działaniem sensu stricto.

Podsumowując, wypłata dywidendy nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a zatem nie podlega obowiązkowi sporządzenia (lokalnej) dokumentacji cen transferowych.

Pod poniższym adresem znajdą Państwo omawianą interpelację poselską wraz załączoną odpowiedzią.