Tax AlertyTax Alert nr 54/2020

21/08/2020

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, wprowadzający uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń w podatku VAT oraz zmiany w systemie Tax Free czyli zwrotu VAT podróżującym.

Projekt ustawy wprowadza m. in.:

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 % przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy;
  • możliwość stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji;
  • możliwość odliczania podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;
  • podwyższenie limitu na nieopodatkowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł;
  • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie do ustawy zasad dotyczących rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę;
  • ograniczenie czasowe ważności wiążących informacji stawkowych do 3 lat;
  • wprowadzenie możliwości uzyskania wiążących informacji stawkowych dla celów m. in. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Planowane jest, by większość projektowanych przepisów weszła w życie 1 stycznia 2021 r.