Tax AlertyTax Alert nr 44/2016

22/03/2016

W dniu 15 lutego 2016 r. MF wydał interpretację indywidualną (sygn. akt: ITPB3/4510-699/10/PW) dotyczącą momentu korekty kosztów uzyskania przychodów w związku z udzielonymi rabatami.

Sprawa dotyczyła Spółki, która zajmuje się hurtową sprzedażą środków farmaceutycznych i w tym celu nabywa towary od dostawców i producentów z zamiarem ich dalszej odsprzedaży. Zgodnie
z umowami z dostawcami i producentami Spółce mogą przysługiwać określone rabaty. W przypadku zrealizowania się określonych warunków do uzyskania przez Spółkę rabatu z tytułu dostaw dokonanych w danym okresie rozliczeniowym (np. zachowania określonych terminów płatności), dostawca każdorazowo wystawia fakturę korygującą do faktur pierwotnych dotyczących tego okresu. W związku z powyższym Spółka powzięła wątpliwość, w jaki sposób powinna ująć faktury korygujące, jeżeli dostawy były wykonane w 2015 r., a faktury korygujące Spółka otrzymała w 2016 r. W ocenie Spółki, jeżeli okoliczności skutkujące korektą wystąpiły przed 1 stycznia 2016 r., Spółka powinna ująć faktury korygujące w rozliczeniu podatkowym za 2015 r., niezależnie od momentu ich wystawienia czy otrzymania.

MF w odpowiedzi uznał, iż w sytuacji otrzymania faktur korygujących w 2016 r. do korekty kosztów Spółka powinna stosować przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że koszty powinny zostać skorygowane „na bieżąco”, niezależne od tego, że zarówno ziszczenie się okoliczności powodujących korektę, jak i wystawienie faktury korygującej z tego tytułu przez dostawcę towarów miało miejsce w 2015 r.