Tax AlertyTax Alert nr 43/2016

21/03/2016

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 marca 2016 r. wydał wyrok (sygn. akt III SA/Wa 1161/15) dotyczący kwestii udokumentowania nieściągalnych wierzytelności.

Spór dotyczył tego czy Spółka ma prawo udokumentować nieściągalność wielu wierzytelności jednym protokołem. Z tym zdaniem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który uznał, że dla każdej wierzytelności z osobna musi być sporządzony oddzielny dokument.

Sprawa trafiła do WSA, który podzielił zdanie Spółki. WSA wskazał, że art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT nie wymaga sporządzenia osobnej dokumentacji dla każdej wierzytelności, natomiast nakłada na protokół pewne wymogi formalne. Jeżeli taki protokół będzie zawierał w odniesieniu do każdej z wierzytelności informacje potwierdzające, że koszty postępowaniu sądowego i egzekucyjnego byłyby wyższe niż dochodzona wierzytelność, wówczas taki protokół powinien być zaakceptowany przez organy podatkowe.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku WSA. Wyrok nie jest prawomocny.