Tax AlertyTax Alert nr 104/2015

03/06/2015

W dniu 6 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (sygn. IPPP1/443-536/14-4/AP) w zakresie prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi.

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonuje sprzedaży paliw na odroczony termin płatności na podstawie zawartych z klientami umów. Z jednym z kontrahentów niewywiązującym się z terminową zapłatą za paliwo spółka podpisała akt notarialny, gdzie dłużnik poddał się dobrowolnie rygorowi egzekucji wraz z odsetkami według ustalonego harmonogramu. Spółka z tytułu pierwotnie wystawionych faktury rozpoznała przychód podatkowy i zapłaciła podatek należny. Harmonogram zgodnie z zawartym aktem notarialnym rozdzielił należność na 17 rat. Dłużnik wywiązał się z płatnością tylko 2 rat, dlatego też spółka skierowała sprawę do komornika. Komornik ściągnął niewielką część należności spółki.

Spółka zadała pytanie, czy ma prawo skorzystać z tzw. ulgi za złe długi i od jakiego terminu płatności należy liczyć uprawdopodobnienie nieściągalności.

Wnioskodawca stanął na stanowisku że spółka jako wierzyciel ma prawo do skorzystania z ulgi za złe długi, pomniejszając zarówno podstawę opodatkowania, jak i kwotę podatku należnego. W przypadku, gdy został zmieniony termin płatności, okres uprawdopodobnienia nieściągalności należy liczyć od nowego terminu.

Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji potwierdził stanowisko spółki. Stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie zostały spełnione wszystkie warunki i w związku z tym spółka ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Potwierdził również, że skoro strony ustaliły nowy harmonogram spłat, to przy zmianie terminu płatności okres 150 dni należy liczyć od tego nowego terminu.