Tax AlertyTax Alert nr 105/2015

08/06/2015

W dniu 27 marca 2015 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt II FSK 1695/14) dotyczący zasad opodatkowania nagród w konkursach przeznaczonych wyłącznie dla pracowników.

Wnioskodawca – bank wskazał, że planuje zorganizować konkursy dla pracowników w zakresie aktywności, które nie będą związane z wykonywanymi przez nich czynnościami w ramach stosunku pracy ani wprost związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą. Nagrody w konkursie stanowić będą nagrody rzeczowe lub pieniężne. Uczestnikami konkursów będą wyłącznie pracownicy banku, a uczestnictwo w konkursie będzie dobrowolne.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy otrzymane przez jej pracowników nagrody podlegać będą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, a w przypadku dziedzin wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, korzystać będą ze zwolnienia z opodatkowania.

Zdaniem spółki, udział pracownika w konkursie niezwiązanym ze stosunkiem pracy organizowanym przez pracodawcę, nie determinuje konieczności uznania wartości nagrody za przychód ze stosunku pracy. Dlatego też bank powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości otrzymanej nagrody, a w przypadku, gdy konkurs będzie związany z jedną z dziedzin, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, tj. nauka, kultura, sztuka, dziennikarstwo, sport oraz jednostkowa jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł, będzie można zastosować zwolnienie z podatku.

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki i nakazał zakwalifikowanie wartości nagrody jako przychodu ze stosunku pracy. WSA z kolei podzielił stanowisko banku i uchylił interpretację.

Sprawa trafiła do NSA. Sąd co prawda utrzymał w mocy uchylenie interpretacji ze względu na nieodniesienie się przez organ podatkowy do możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania, ale zmodyfikował uzasadnienie wyroku WSA.

Zdaniem NSA, w niniejszej sprawie zachodzi ścisły związek przyczynowo-skutkowy między pozostawaniem podatnika (pracownika spółki) w stosunku pracy a uzyskanym przez niego przychodem. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że przystąpienie do konkursu jest dobrowolne Istotne bowiem jest to, że do konkursu mogą przystąpić wyłącznie pracownicy Spółki. Gdyby nie stosunek pracy, przychód w postaci nagród z tytułu udziału w konkursie nie mógłby być osiągnięty. Dlatego też wartość uzyskanych przez pracowników nagród w konkursach powinna być zaliczona do przychodu ze stosunku pracy i opodatkowana w sposób właściwy dla tego rodzaju przychodu.