Tax AlertyTax Alert nr 106/2015

09/06/2015

W dniu 3 marca 2015 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 2184/13) dotyczący zasad opodatkowania VAT towarów przekazywanych nieodpłatnie, a wytworzonych we własnym zakresie w stanie prawym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r.

Spółka w ramach prowadzonej działalności podejmowała liczne inicjatywy marketingowe obejmujące m.in. działania polegające na nieodpłatnych wydaniach towarów produkowanych w zakładach spółki. Niektóre z przekazywanych nieodpłatnie towarów stanowiły prezenty o małej wartości, część z nich próbki w rozumieniu ustawy o VAT, a części nie można było zakwalifikować do żadnej ze wskazanych kategorii.

W związku z powyższym spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne przekazanie towarów wytworzonych przez spółkę podlega opodatkowaniu VAT. Spółka stanęła na stanowisku, że nieodpłatne przekazanie wytworzonych przez nią towarów nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż przepisy ustawy o VAT nie wymieniają tego zdarzenia jako rodzącego obowiązek podatkowy.

Organ podatkowy nie zgodził się ze spółką i stwierdził, że nieodpłatne przekazanie towarów, stanowiących próbki i prezenty o niskiej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast w przypadku przekazania towarów wytworzonych przez spółkę, które nie spełniają ww. kryteriów przekazanie takich towarów będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Sprawa trafiła do NSA, który przyznał rację organowi podatkowemu. Sąd stwierdził, iż art. 7 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r. należało interpretować w ten sposób, że opodatkowaniu podlegało nieodpłatne przekazanie wytworzonych przez podatnika towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów niezbędnych do ich wytworzenia.
Od 1 kwietnia 2013 r. przepisy jednoznacznie wskazują, że nieodpłatne przekazania towarów wytworzonych przez podatnika podlegają, co do zasady, opodatkowaniu VAT.