Tax AlertyTax Alert nr 162/2015

28/08/2015

12 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretacje indywidualną (sygn. IBPB-1-3/4510-108/15/SK) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizacją programów motywacyjnych.

Sprawa dotyczyła spółki należącej do grupy kapitałowej, na czele której stoi spółka z USA. W ramach działalności grupy kapitałowej spółka z USA organizuje i administruje programami motywacyjnymi dla pracowników.

Pracownicy spółki biorący udział w programie, nabywają określoną ilość jednostek uczestnictwa, które w przypadku spełnienia określonych warunków (odnoszących się do spółki amerykańskiej) będą mieli prawo w przyszłości zrealizować. Realizacja jednostki uczestnictwa polega na możliwości wypłaty określonej kwoty w gotówce. Uczestnicy nie są związani ze spółka amerykańską żadnym stosunkiem prawnym (z wyjątkiem umowy określającej zasady uczestnictwa w programie). Spółka polska ponosi koszty związane z funkcjonowaniem programów motywacyjnych w części przypadającej na uprawnionych pracowników oraz pełni określone pomocnicze funkcje.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy koszty, jakie polska spółka ponosi w związku z funkcjonowaniem programu, będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Minister Finansów zaakceptował stanowisko spółki, że opisane wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Istnieje bowiem związek pomiędzy uruchomieniem programu w spółce a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów: uzasadnieniem dla przyznania kluczowym pracownikom spółki jednostek uczestnictwa jest m. in. funkcja motywacyjna. W konsekwencji, zwiększenie efektywności działań pracowników prowadzi do wydajniejszej realizacji celów biznesowych oraz poprawy wyników spółki.