Tax AlertyTax Alert nr 129/2015

14/07/2015

W dniu 11 czerwca 2015r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn. akt IPTPB1/4511-144/15-4/SJ) w zakresie zwolnienia z opodatkowania PIT świadczenia na rzecz pracownika.

Sprawa dotyczyła wnioskodawcy, który organizuje dla swoich pracowników transport do i z miejsca pracy. W tym celu wnioskodawca zawarł z podmiotami świadczącymi usługi przewozowe, umowy na przewóz osób, na podstawie których przewoźnicy zobowiązują się do transportu autobusem pracowników. Koszty transportu w pierwszej kolejności są w całości ponoszone przez wnioskodawcę, a następnie w określonej wysokości przenoszone są na pracowników – wnioskodawca potrąca z wynagrodzeń pracowników 40% rzeczywistej ceny biletu. W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika w części finansowanej przez wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT?

Wnioskodawca przedstawiając swoje stanowisko stwierdził, że w części w jakiej dowóz finansowany jest przez pracodawcę świadczenie takie stanowi niepieniężne świadczenie na rzecz pracownika, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 14 ustawy o PIT. Równocześnie, wnioskodawca podkreślił, iż w jego opinii art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT obejmuje swoim zakresem tak świadczenia nieodpłatne, jak i świadczenia częściowo odpłatne – w zakresie w jakim świadczenie jest finansowane przez pracodawcę. W rezultacie, wnioskodawca stwierdził, iż finansowany przez niego dowóz dla pracowników będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania PIT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem spółki, odstępując od sporządzenia uzasadnienia prawnego.