Tax AlertyTax Alert nr 130/2015

15/07/2015

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Projekt ma związek z implementacją Dyrektywy nr 2015/121. Wprowadzane zmiany mają istotne znaczenie w zakresie wypłat dywidend między podmiotami powiązanymi.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. dodanie do ustawy o CIT artykułu 22c, zgodnie z którym jeżeli wypłata dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego i czynności te nie mają rzeczywistego charakteru, wypłata dywidendy nie będzie ona korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Tym samym przepis ten daje organom podatkowym możliwość weryfikowania czy wypłata dywidendy została dokonana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie tylko w celu uzyskania korzyści płynących ze zwolnienia dywidendowego.

Rezultatem powyższej zmiany jest wprowadzenie również dodatkowego wymogu, od którego spełnienia będzie zależeć prawo do zastosowania zwolnienia. Podatnik będzie musiał przedłożyć płatnikowi (polskiej spółce kapitałowej) dodatkowe pisemne oświadczenie, że w stosunku do wypłacanych należności nie znajduje zastosowania art. 22c ustawy o CIT.

Powyższe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Projekt oczekuje obecnie na rozpatrzenie przez Radę Ministrów.