Tax AlertyTax Alert nr 129/2016

02/08/2016

W dniu 17 maja 2016 r. MF zmienił z urzędu interpretację indywidualną (DD3.8222.2.29.2016.IMD) dotyczącą zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania samochodów prywatnych w jazdach lokalnych.

Spór w sprawie dotyczył Wnioskodawcy, którego firma zajmuje się badaniem stanu technicznego urządzeń. Zakres działania Wnioskodawcy obejmuje terytorium całego kraju. W związku z tym, w celu realizacji zadań, pracownicy Wnioskodawcy wykorzystują prywatne samochody do jazd lokalnych oraz do odbywania podróży służbowych. Wnioskodawca zwraca pracownikom koszty w określonej wysokości, które udokumentowane są ewidencją przebiegu pojazdu, jak również koszty opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą. Wnioskodawca zwrócił się do MF z pytaniem, czy ww. koszty, dotyczące jazd lokalnych, stanowią nieodpłatne świadczenie ze strony Wnioskodawcy na rzecz pracownika.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że zwrócone koszty nie stanowią nieodpłatnego świadczenia i nie są przychodem ze stosunku pracy, ponieważ zostały poniesione w interesie Wnioskodawcy i nie stanowią korzyści majątkowej dla pracownika. Wnioskodawca powołał się jednocześnie na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się z przedstawionym stanowiskiem. Jednak MF zmienił tę interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy, w części dotyczącej opłat parkingowych i opłat za przejazd autostradą, jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu MF stwierdził, że przywoływany wyrok TK dotyczył tylko nieodpłatnych świadczeń o charakterze niepieniężnym. Natomiast zwrot opłat za parkingi i przejazdy autostradami stanowi świadczenie o charakterze pieniężnym, a w konsekwencji –  jest przychodem ze stosunku pracy oraz podlega opodatkowaniu PIT.