Tax AlertyTax Alert nr 130/2016

03/08/2016

Sprawa dotyczyła banku, który udzielał swoim klientom lokat terminowych. Jako płatnik bank był zobowiązany do pobrania 19% podatku PIT od wypłaconych odsetek. W niniejszej sprawie powstała wątpliwość czy w sytuacji wystąpienia nadpłaty podatku PIT, bank jako płatnik może domagać się jej zwrotu.

Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który w wyroku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2119/14) wyjaśnił, że w sytuacji gdy z wnioskiem o nadpłatę występuje płatnik, organ podatkowy ma obowiązek zaprosić do tego postępowania podatnika i ocenić, na czyją rzecz powinna zostać zwrócona nadpłata bez względu na to kto poniósł ekonomiczny ciężar podatku. W spornej sprawie bank mógł więc złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, ale o tym, czy odzyska pieniądze, zdecyduje fiskus po przeprowadzeniu postępowania z udziałem podatnika.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.