Tax AlertyTax Alert nr 32/2016

29/02/2016

W dniu 16 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 3772/13) dot. zaliczenia wydatków poniesionych na spotkania biznesowe z wykonawcami i podwykonawcami do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne.

Sprawa dotyczyła Spółki, która w ramach prowadzonej inwestycji (budowy hotelu) ponosiła koszty m.in. usług gastronomicznych oraz hotelowych w związku ze spotkaniami biznesowymi z osobami i firmami zaangażowanymi w projekt inwestycyjny. Spółka potraktowała ww. wydatki, jako część kosztów nabycia usług architektonicznych, ściśle związanych z realizacją inwestycji. Tym samym, zdaniem Spółki, wydatki te powinny zwiększać wartość początkową hotelu i zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne.

Niemniej, organy podatkowe stwierdziły, że wydatki na usług gastronomiczne oraz hotelowe nie są elementem procesu wytwarzania środków trwałych. Tym samym wydatki te nie mogą zwiększać wartości początkowej inwestycji. Ponadto, organy uznały, iż ww. wydatki mają charakter reprezentacyjny i w konsekwencji nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Na skutek skargi Spółki, zarówno WSA, jak i NSA podzieliły jej stanowisko uznając, że wszystkie koszty poniesione przez Spółkę zwiększają wartość początkową środka trwałego. Sądy stwierdziły, że wydatki na usługi gastronomiczne i hotelowe nabyte dla osób zaangażowanych w inwestycję pozostawały w oczywistym związku z prowadzonymi rozmowami na temat projektowanej inwestycji, a ich głównym celem nie była poprawa wizerunku Spółki, a zatem nie miały one charakteru reprezentacji.

Nie zostało jeszcze opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku NSA.