Tax AlertyTax Alert nr 168/2016

11/10/2016

W dniu 5 października 2016 r. NSA wydał orzeczenie (sygn. akt II FSK 2418/14) dotyczące rozliczenia podatkowego programów motywacyjnych.

Spór dotyczył Spółki, która zamierza wynagradzać osoby zajmujące kluczowe stanowiska w firmie poprzez przekazywanie im akcji spółek polskich oraz znajdujących się na terytorium UE zakupionych uprzednio przez Spółkę. W związku z powyższym Spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację indywidualną, w którym zapytała, czy w takiej sytuacji opodatkowanie dochodu tych osób z tytułu otrzymania akcji od Spółki powinno nastąpić dopiero w momencie ich sprzedaży, tj. zgodnie z art. 24 ust. 11 zd. 1 ustawy o PDOF.

W odpowiedzi organ uznał, iż w przedstawionej sprawie nie znajdzie zastosowania mechanizm przesunięcia w czasie obowiązku podatkowego. Zdaniem organu może on być stosowany wyłącznie w sytuacji, kiedy akcje są otrzymywane na podstawie uchwały spółki będącej ich emitentem. Zatem, jeśli uprawnieni obejmują akcje innych firm, nabyte wcześniej przez Spółkę, nie można zastosować takiej preferencji. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i zaskarżyła rozstrzygnięcie do WSA. Ten podzielił stanowisko reprezentowane przez Spółkę. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia uznał, że z przepisów podatkowych nie sposób wywnioskować, iż mechanizm przesunięcia powstania obowiązku podatkowego ma zastosowanie tylko do akcji własnych Spółki.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał jednak rację organom podatkowym. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że art. 24 ust. 11 ustawy o PDOF dotyczy wyłącznie akcji własnych spółki, będącej ich emitentem, nie zaś sytaucji, w której Spółka przyznaje pracownikom na korzystnych warunkach akcje innych podmiotów.