Tax AlertyTax Alert nr 56/2016

12/04/2016

W dniu 9 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2861/13) dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z otrzymaną zaliczką.

Sprawa dotyczyła polskiej Spółki działającej w branży pośrednictwa finansowego, która świadczy usługi na rzecz swojego akcjonariusza, który posiada więcej niż 25% akcji w jej kapitale zakładowym. Akcjonariusz przekazuje Spółce zaliczki na poczet świadczonych przez nią usług i jednocześnie nalicza Spółce odsetki z tego tytułu. Spółka uznała, że zapłacone odsetki od otrzymanych zaliczek będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W celu potwierdzenia ww. stanowiska Spółka  wystąpiła do MF z wnioskiem o interpretację indywidualną. Organ nie podzielił jednak argumentacji Spółki uznając, iż wydatek w postaci odsetek ma charakter uboczny w stosunku do otrzymanego świadczenia i tym samym nie stanowi kosztów uzyskania przychodu.

Ze stanowiskiem organu zgodził się zarówno WSA, jak i NSA, rozpoznający skargę kasacyjną od wyroku I instancji. NSA w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia stwierdził, że zaliczka nie stanowi przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie – wydatki poniesione w związku z zaliczką nie mogą stanowić dla Spółki kosztu.