Tax AlertyTax Alert nr 57/2016

13/04/2016

W dniu 9 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok (sygn. akt I SA/Po 1431/15) dot. prawa do zwolnienia w podatku VAT usług e-learningu.

Sprawa dotyczyła Spółki, której działalność gospodarcza polegała na tworzeniu oraz prowadzeniu szkoleń za pośrednictwem Internetu (tzw. e-learning). W związku z zawartą umową z jedną z uczelni wyższych Spółka stworzyła materiały niezbędne do prowadzenia studiów podyplomowych. Zdaniem Spółki usługi przez nią świadczone są głównie związane z projektami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i podlegają zwolnieniu z VAT. Chcąc uzyskać potwierdzenie własnego stanowiska Spółka wystąpiła do MF z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Według organu usługi świadczone przez Spółkę nie podlegają zwolnieniu, gdyż nie jest ona podmiotem, który świadczy usługi kształcenia zawodowego 
i przekwalifikowania zawodowego. Podmiotem tym zdaniem organu jest uczelnia. Spółka natomiast świadczy usługi elektroniczne na jej rzecz, czyli na rzecz podmiotu, który wykonuje usługi podstawowe.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który podzielił stanowisko organu. Zdaniem Sądu „warunkiem zwolnienia jest tożsamość podmiotu świadczącego usługę główną oraz usługę dodatkową bądź dostawę towarów. Dostawy towarów bądź świadczenie usług dokonywane przez podmioty trzecie – choćby nawet były ściśle związane z powyższymi usługami zwolnionymi – same nie będą korzystać ze zwolnienia”.

Wyrok nie jest prawomocny.